Ulit

15. EGE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİ KONGRESİ

15. EGE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİ KONGRESİ
20 Mart 2017 Pazartesi - 1921 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

 

15. EGE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİ KONGRESİ

11 EYLÜL SONRASI DEĞİŞEN GÜVENLİK ALGISI

3-4  MAYIS 2017

Kongre Kapsamı

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve ilgili

diğer bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora

seviyesindeki öğrencilerin konferanslar, paneller, öğrenci oturumları ile bir araya geldikleri

bilimsel bir platformdur. Türkiye’de kendi alanında bir ilk olarak 2002 yılında başlatılan

kongrenin, bu yıl on beşincisi gerçekleştirilecektir.

1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla iki kutuplu sistem sona ermiş ve ABD Soğuk

Savaş’tan galip olarak çıkmıştır. Soğuk Savaş döneminde  devlet merkezli ve askeri gücü

temel alan “Geleneksel Güvenlik” algısı hakim olmuştur. Soğuk savaşın sona ermesi ve

küreselleşmenin etkisiyle güvenliğin referans noktalarının da değiştiği görülmüş,

sosyokültürel sorunlar, enerji, ekonomi, nüfus, göç, çevre gibi konular da güvenlik

bağlamında değerlendirilmiş ve güvenlik kavramının kapsamında genişleme yaşanmıştır.

Sözü edilen dönem ABD ve Batı bloğunun rakipsiz kaldığı, hem ekonomi hem de güvenlik

politikalarını bu çerçevede domine ettiği bir zaman dilimine işaret etmiştir. Bu dönem devleti

odağına alan ve güvenliği devlete yönelik askeri tehditler çerçevesinde değerlendiren bakış

açısının değiştiği ve ilk kez 1994 yılında gündeme gelen “insan güvenliği” kavramının da ön

plana çıktığı bir dönem olmuştur.

Uluslararası sistemde değişiklik gösteren güvenlik algılamalarında 11 Eylül 2001

tarihinde ABD’ye karşı gerçekleştirilen terör saldırıları da önemli bir dönüm noktası

olmuştur. 11 Eylül Saldırılarının gerçekleşmesi ile tehdit olgusu devletten devlete olma

durumundan çıkmıştır. Soğuk Savaş dönemi boyunca Batılı Devletler için düşman

“Komünizm” iken 11 Eylül sonrasında ise yükselen güvenlik tehdidi “terör örgütleri” olmuş,

ABD, güvenlik anlayışını yeniden revize etmiştir. Bu dönemin belirleyicisi olan Bush

doktrinine göre önleyici savaş yeni dönemin güvenlik stratejilerini oluşturmuştur.

 

Bu bağlamda 11 Eylül Saldırılarından sonra ABD, Afganistan ve Irak’a yönelik askeri

müdahalelerde bulunmuş ve bunu “Terörizme karşı Savaş” adı altında yapmıştır. ABD

Başkanı George W. Bush’un “Ya bizimlesiniz ya da teröristlerle berabersiniz” sözü bu

mücadeleyi uluslararası alana taşımış ve mücadeleyi herkesin mücadelesi olarak

benimsetmiştir. Günümüzde ise vekalet savaşlarının sürdüğü, Ortadoğu coğrafyasının pek çok

güvenlik denklemini içinde barındırdığı hibrit savaştan siber savaşa güvenlik tehditlerinin

çeşitlendiği bir sistem söz konusudur. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’un

seçilmesi güvenlik alanında da yeni krizler ve sorunların aratacağına işaret etmektedir.

Başkan Trump’ın, Balistik Füze denemelerine karşı İran’ı kınayarak dünyanın en büyük terör

devleti olarak nitelendirmesi tehdit algısının bir başka boyutunu gözler önüne sermektedir.

Bu çerçevede on beşinci Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi,

belirtilen konuların geniş bir kapsamda ele alınacağı bir kongre olacaktır. Aşağıda kongre

kapsamına giren alt başlıklar sıralanmıştır. Belirlenen alt başlıkların dışında ana başlık ile

bağlantılı diğer konular da kongre kapsamında ele alınabilecektir.

Kongrenin Amacı

  • Ülkemizde ve diğer ülkelerde uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, kamu yönetimi, ekonomi, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe veya hukuk eğitimi alan veya uluslararası ilişkiler disiplinine ilgi duyan diğer bölümlere mensup üniversite öğrencilerini Ege Üniversitesi’nde konuk ederek, Türk Dış Politikasının ve Uluslararası İlişkilerin tartışılabileceği bilimsel bir kongre gerçekleştirmek.
  • Uluslararası İlişkilere yön veren diplomasi, siyaset, ekonomi, medya gibi alanlardan önemli isimlerin kongre dâhilinde verecekleri konferanslar ile katılımcılara yeni ufuklar kazandırmak. Konuşmacıların mesleki deneyimlerini ve bilgi birikimlerini katılımcılara aktarabilecekleri bir platform oluşturmak.
  • Yapılacak atölye çalışmaları, konferanslar ve oturumlar ile Türk Dış Politikasında ve uluslararası sistemde mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri getirerek siyasi karar vericilere çeşitli seçenekler sunmak.
  • Medya aracılığı ile Türk Dış Politikasında ve genel olarak uluslararası sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm arayışlarını kamuoyu ile paylaşmak, katılımcıların değerli fikir ve görüşlerinin mümkün olan en geniş ve nitelikli kitleye ulaştırılmasını sağlamak.
  • Türkiye ve diğer ülkelerden mümkün olan en geniş katılımı sağlayarak, Ege Üniversitesi’nde büyük bir bilimsel tartışma platformu oluşturmak.
  • Uluslararası İlişkilere yeni yaklaşımlar kazandırarak, disiplinin gelişimine katkıda bulunmak.
  • Kongre kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerini ve uluslararası ilişkilerdeki çeşitli sorunları ele alarak, organizasyon sonucunda geniş kapsamlı bir durum tespiti yapabilmek.
  • Geçmiş kongrelerde de yapıldığı üzere ülkemizde bulunan diplomatik misyon temsilcileri ile yakın iş birliği içinde bulunarak organizasyona uluslararası bir boyut kazandırmak.

Başvuru ve Katılım

15. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi’ne katılmak için sunulacak tüm bildiriler bilimsel veriler ile desteklenmeli, sistematik anlatım, kurgu ve bilimsel tutarlılık ölçütlerine sahip olmalıdır.

Kongreye katılım amaçlı sunulacak bildiri özetleri Word dosyası olarak, Times New Roman formatında, 12 punto ile en az bir sayfa ve en fazla 500 kelime olmalıdır.

Kongreye katılabilmek için bildiri özeti gönderen adayların herhangi bir üniversitede lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olarak öğrenim görmekte olmaları gerekmektedir.

Bildiri özetleri en geç 19 Nisan 2017 tarihine kadar ulitege@gmail.com adresine ‘15. Kongre Bildiri Özeti’ başlığıyla gönderilmelidir. Kongrede sunum yapmaya hak kazananlar 22 Nisan 2017 günü www.ulit.org adresinden ilan edilecektir.

Kongreye izleyici olarak katılmak isteyenler 27 Nisan 2017 tarihine kadar ekteki formu doldurmalıdır.

Link: https://goo.gl/X1Wdef

Katılım başvuruları Ege Üniversitesi ULİT ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilecek, kongre sonrası dereceye girenler yine aynı kurul tarafından belirlenecektir.

Katılımcılara Sağlanacak Olanaklar

Konaklama

Kongreye bildirileri ile katılarak sunum yapan tüm katılımcıların konaklamaları Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek ve masrafları Ege Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Kongreye izleyici olarak katılan konukların konaklamaları yine Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek, ancak masraflar karşılanmayacaktır.

Konaklama olanaklarına yemek dâhil değildir. Tüm öğünler Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek, ancak masraflar karşılanmayacaktır.

Diğer Olanaklar

Tüm katılımcılar kongre kapsamında yapılacak olan sosyal etkinliklere ücretsiz katılacaklardır. Bu etkinliklere ulaşım Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından organize edilecek ve katılımcıların masrafları karşılanacaktır.

 

Alt Başlıklar:

Teorik Yaklaşımlar

– 11 Eylül Saldırıları Sonrası Değişen Güvenlik Anlayışı ve Güvenlik Kuramları

– Saldırıların Uluslararası Sisteme Etkisi

– Küreselleşmenin Güvenlik Kuramlarına Etkisi

– Batı’nın “Doğulu” Kimlik Algısındaki Değişim ve Artan İslamofobi

Terörizm

– 11 Eylül Saldırılarının Sosyo-Kültürel Boyutu ve Psikolojisi

– 11 Eylül Sonrası Terörle Mücadele

– ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi; “Önleyici Savaş, Askeri Müdahale ve Öncecilik,

Yeni Karşılıklılık, Demokrasiyi Yayma”

– NATO’nun Değişen Güvenlik Algısı

– AB’nin Terörle Mücadele Stratejisi

– Rusya Federasyonu’nun Değişen Güvenlik Stratejisi

– ŞİÖ’nün Terörle Mücadele Stratejisi

– Terörle Mücadele Kapsamında Kullanılan Yeni Yöntemler

– Siyasal Rejim Bağlamında (Otoriter – Demokratik) Devletlerin Terörle Mücadelede

Kullandığı Yöntemler

– Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Terörle Mücadeledeki Etkisi

– Terörle Mücadelede İstihbaratın Önemi ve Değişen Rolü

 

– Terörün Uluslararasılaşması ve Yükselen Radikalizm-Köktendincilik

– Terör Örgütlerine Karşı Oluşturulan Koalisyonlar, Ortak Müdahaleler

– El Kaide Terörüyle Mücadele

– Taliban Terörüyle Mücadele

– IŞİD Terörüyle Mücadele

– Etnik – Ayrılıkçı Terörle Mücadele

– Terörün Finansmanı: Uluslararası Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele

– Terörün Ortadoğu Enerji Güvenliğine Etkisi

– Terör Örgütlerinin Propaganda ve Eylem Tarzlarında Görülen Değişimler

– Terör ve Medya, Uluslararası Medyanın Artan Önemi

– Siber Terörizm

Çatışma Algısındaki Değişim

– Savaşın Dönüşümü

– İç Savaş, Vekalet Savaşı, Hibrit Savaş, Asimetrik Savaş, Gerilla Savaşı, Sınırlı Savaş

– Beşinci Kol, Dördüncü Nesil Savaş, Aktif Silahlı Çatışma, Düşük Yoğunluklu Çatışma

– Nükleer Tehdit, Nükleer Caydırıcılık

– Bölgesel Anlaşmazlıklar

– Etnik-Dinsel Çatışmalar

– Sınır Anlaşmazlıkları, Dondurulmuş İhtilaflar

– Paramiliter Gruplar ve Çatışma Bölgelerindeki Sivillerin Güvenliği

– Özel Askeri Şirketlerin Artan Faaliyetleri

Milli Güvenlik

– 11 Eylül Saldırıları Sonrası Türkiye’nin Güvenlik Algılamaları ve Ulusal Güvenlik Stratejisi

– 11 Eylül Sonrası Güvenlik Açısından Türkiye – ABD, Türkiye – NATO, Türkiye – AB

İlişkileri

– Suriye Sorununu Çözümlemeye Yönelik Adımlar: Türkiye – Rusya, Türkiye – İran İlişkileri

– İç Güvenlik Sorunu ve Terörle Mücadele

– Fırat Kalkanı Operasyonu ve Türkiye’nin Sınır Güvenliği

– Güvenlik Sorunsalı Olarak Sığınmacı Kabülü

– 11 Eylül Sonrası Türk Savunma Sanayiinde AR-GE Faaliyetleri

 

Share Button
Mevlüt AKAR

Mevlüt AKAR

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Mevlüt AKAR
Bu sitedeki tariflerin izinsiz kopyalanması yasaktır.